Numeryczna generacja map glebowych z zastosowaniem metod geostatystycznych

Słowa kluczowe: mapy glebowe, mapy komputerowe, generowanie i redagowanie map

Streszczenie:

Mapy są integralnymi komponentami w badaniach gleboznawczych. Wizualna prezentacja przestrzennego i czasowego rozkładu zjawisk często dostarcza szczegółów do procesu (-ów) generowanego zjawiska. W pracy przedstawiono procedurę generowania i redagowania komputerowych map glebowych, stanowiących obrazy najbardziej przetworzonych interpretacyjnie wyników badań gleboznawczych. Jako przykłady pokazano dwa fragmenty map: – mapę głębokości występowania gliny w glebach Stacji Doświadczalnej ATR w Mochełku, – mapę całkowitej zawartość Cd w powierzchniowych poziomach gleb aglomeracji bydgoskiej. Do opracowania map wykorzystano komputer PC oraz szeroko dostępne programy: Microsoft Excel, MicroStation, Corel Draw i Surfer 7.0. Programy te pozwoliły między innymi na przygotowanie danych wejściowych, wprowadzenie danych graficznych, przedstawienie w formie graficznej punktowych i dwuwymiarowych danych gleboznawczych, edycję graficzną w wielu warstwach informacyjnych i wizualizację tych warstw w dowolnej konfiguracji i skali, zarówno na monitorze, jak i na urządzeniu drukującym. Do numerycznego kreślenia map powierzchni glebowych wykorzystano metodę interpolacji na podstawie nieregularnie rozmieszczonych danych. Zaletą zastosowanej procedury jest jej duża uniwersalność, szybkość wykonania, łatwość modyfikacji, aktualizacji i dalszego przetwarzania elementów graficznych, nieograniczona dowolność konfigurowania warstw informacyjnych oraz niski koszt jej wdrożenia.

Cytowanie:

Malczyk P., Długosz J., Radke M. 2006, vol. 3. Numeryczna generacja map glebowych z zastosowaniem metod geostatystycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 2 (2)