Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zużycie wody, jednostkowe zużycie wody, nierównomierność dobowa

Streszczenie:

W pracy poddano analizie ośmioletni (1997–2004) okres badań zużycia wody w wybranym gospodarstwie na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie. Zużycie wody odniesiono do liczby mieszkańców korzystających z wody w badanym gospodarstwie, określając jej jednostkowe zużycie, a następnie nierównomierność dobową jej poboru. Gospodarstwo składało się z 4 stałych mieszkańców. Podstawą do analizy były odnotowane w dzienniku obserwacyjnym codzienne stany wodomierza domowego, przejściowe zmiany liczby mieszkańców oraz występowanie celów zużycia wody poza mieszkaniem, np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu itp. Budynek ma pełne wyposażenie w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, tzn. woda wodociągowa doprowadzona jest do mieszkania wyposażonego w zlew kuchenny, spłukiwane ustępy i dwie łazienki z urządzeniami kąpielowymi. W początkowym okresie badań, ścieki z budynku były kierowane do zbiornika bezodpływowego, a od listopada 1997 były odprowadzane zbiorowym systemem kanalizacyjnym. Uzyskane wyniki badań wykazały, że jednostkowe dobowe zużycie wody wahało się w latach 1997–2004 od 5,9 do 693,3 dm3∙M-1∙d-1, natomiast średnie jednostkowe dobowe zużycie wody mieściło się w przedziale od 135,5 do 177,5 dm3∙M-1∙d-1 w zależności od roku. Największa różnica między jednostkowymi średnimi dobowymi poborami wody w poszczególnych miesiącach wystąpiła w roku 2000, wynosząc aż 132,8 dm3∙M-1∙d-1, natomiast najmniejsza w roku 1997 (44,6 dm3∙d-1). Maksymalne jednostkowe dobowe zużycie wody występowało najczęściej w okresie letnim, co stwierdzono w sześciu latach na osiem analizowanych. Pobór wody w poszczególnych latach odznaczał się współczynnikiem nierównomierności dobowej wynoszącym od 2,4 do 4,5, a zatem znacznie wyższym od podawanego przez odpowiednie wytyczne (1,6). Wskaźniki jednostkowego zużycia wody oraz ich nierównomierność kształtowane są w znacznym stopniu przez częstość i rodzaj występowania celów dodatkowych, które głównie występują w lecie, stąd jednostkowe zużycie wody w porze letniej wynoszące 171,1 dm3∙M-1∙d-1 było znacznie wyższe od średniej w pozostałych porach roku (149,3 dm3∙ M-1∙d-1).

Cytowanie:

Pawełek J., Kaczor G. 2006, vol. 3. Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 2 (1)