Próba oceny podaży turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych województwaświętokrzyskiego

Słowa kluczowe: podaż turystyczna, gospodarstwa agroturystyczne, oferta turystyczna

Streszczenie:

Agroturystyka stanowi bardzo ważny czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim dotyczące gospodarstw agroturystycznych w okresie transformacji systemu społeczno- gospodarczego Polski. Artykuł stanowi próbę oceny podaży turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych województwa świętokrzyskiego. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej może stanowić alternatywne formy działalności małych gospodarstw rolnych, które nie są w chwili obecnej wystarczająco dochodowe. Spośród wszystkich form turystyki agroturystyka jest szczególnie podporządkowana wymogom rozwoju zrównoważonego, jako że jest ona oparta na atrakcyjności środowiska przyrodniczego i naturalnego krajobrazu. Zorganizowane formy agroturystyki rozwijają się w województwie świętokrzyskim od 1990 roku. W województwie agroturystyka rozwinęła się najlepiej w kilku regionach, gdzie doszło współcześnie do koncentracji tej formy działalności (szczególnie w modelowej wsi agroturystycznej Śladów Mały). Rozwój agroturystyki był niekiedy możliwy dzięki pomocy finansowej pochodzącej ze środków UE. Agroturystyka przynosi różnorodne korzyśc,i zarówno dla właścicieli gospodarstw, gmin, turystów, jak i miejscowej społeczności.

Cytowanie:

Pałka E. 2006. Próba oceny podaży turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych województwaświętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006/ 2 (1)