Próba zastosowania metody AHP do oceny wielofunkcyjności obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich, AHP

Streszczenie:

W artykule przedstawiono próbę zastosowania metody wielokryterialnej AHP - Analytic Hierarchy Process do oceny wielofunkcyjności obszarów wiejskich na przykładzie kilku losowo wybranych gmin wiejskich województwa małopolskiego. Zaproponowano sposób w jaki można zrealizować postawione zadanie w nowym ujęciu, przy uwzględnieniu wielu czynników z możliwością określania wzajemnych powiązań między nimi.
Ze względu na złożoność zagadnienia strukturę problemu przedstawiono w postaci hierarchii. Określono priorytety (wagi) poszczególnych elementów struktury przez porównanie ich parami według 9-punktowej skali Saaty`ego. Wyznaczenie priorytetetów elementów pozwoliło na ustalenie rankingu gmin w aspekcie ich wielofunkcyjności. Przeprowadzono również analizę wrażliwości, która pozwoliła na dynamiczną zmianę znaczenia elementów (kryteriów) i obserwację wpływu tej zmiany na końcowe wyniki.
Po przeanalizowaniu struktury problemu stwierdzono, że głównymi kryteriami wpływającymi na rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich są kryteria przyrodnicze i społeczne, które są silniejsze od oddziaływania czynników ekonomicznych czy infrastrukturalnych.

Cytowanie:

Wota A. 2005. Próba zastosowania metody AHP do oceny wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005/ 4