Charakterystyka procesów erozyjnych gleb na przykładzie zlewni wybranych rzek w Karpatach

Słowa kluczowe: procesy erozyjne gleb, opady atmosferyczne, spadki, erozja liniowa

Streszczenie:

Autorzy opisują jakie procesy erozyjne gleb występują w górskich terenach Karpat i czym są powodowane. Głównymi przyczynami występowania intensywniejszych procesów erozji na omawianym obszarze są przede wszystkim większe, częstsze i bardziej intensywne opady atmosferyczne oraz większe pochylenia powierzchni terenu.
Najsilniej erodowane sa przede wszystkim gleby orne, ponieważ w pewnych okresach nie są pokryte roślinnością. Oprócz erozji wodnej występuje tu również erozja wietrzna. Wody opadowe powodują zarówno erozję powierzchniową, liniową, jak też osuwiskową. Każda z wymienionych form erozji została przez autorów omówiona w artykule.

Cytowanie:

Lipski C., Kostuch R. 2005, vol. 2. Charakterystyka procesów erozyjnych gleb na przykładzie zlewni wybranych rzek w Karpatach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 3