Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Gródek n. Dunajcem

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady komunalne, gospodarka odpadami

Streszczenie:

Gospodarka odpadami to jeden z działów infrastruktury technicznej, często określanej mianem gospodarki komunalnej, decydującej o poziomie sanitarnym
i ekologicznym obszarów wiejskich. Odpady pojawiają się wszędzie - na terenach nieużytków, przy drogach polnych, w rowach przydrożnych i melioracyjnych,
w parkach i okolicznych lasach, a często również w zagrodach wiejskich. Narastające tempo powstawania odpadów, szczególnie tych nierozkładalnych, stawia przed władzami samorządowymi w gminie dwa podstawowe problemy do rozwiązania: opracowanie systemu zbierania odpadów i sposobów ich unieszkodliwienia. Pierwszy z nich jest powiązany z problemami natury edukacyjnej i organizacyjnej. Rozwiązanie drugiego problemu jest o wiele trudniejsze, gdyż należy wybrać metodę lub metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Najbardziej powszechną metodą, której stosowanie jest konieczne w każdych warunkach, to składowanie na zorganizowanym wysypisku odpadów.
W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz podjęto próbę jego udoskonalenia. Przedstawiając rozwiązania, które zastosowała gmina, zwrócono uwagę na korzyści ekologiczne i ekonomiczne związane z doskonaleniem istniejącego programu gospodarowania odpadami. Na podstawie obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących opracowywania programów gospodarowania odpadami stałymi, dokonano oceny stanu systemu istniejącego, sporządzono bilans ilości i składu grupowego odpadów komunalnych obecnie i w perspektywie dziesięcioletniej. Obliczenia te posłużyły do zaprojektowania zmian w istniejącym systemie: gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
Gospodarka odpadami komunalnymi została przedstawiona na tle takich elementów, jak: położenie geograficzne gminy, sytuacja demograficzna i gospodarcza oraz warunki glebowe, hydrologiczne i hydrogeologiczne. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę stanu obecnego gospodarowania odpadami, a następnie opracowano prognozy zmian w zakresie wytwarzanych odpadów oraz wyznaczono cele i kierunki działań dla poszczególnych grup odpadów.

Cytowanie:

Kwapisz J. 2005, vol. 2. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Gródek n. Dunajcem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 3