Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacjiprac scaleniowych i wymienych

Słowa kluczowe: potrzeby prac scaleniowych i wymiennych, województwo małopolskie

Streszczenie:

Prace scaleniowe i wymienne są jednym ze sposobów doskonalenia przestrzennych i gospodarczych warunków produkcji rolniczej. Możliwość pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na prace scaleniowe i wymienne spowoduje wzrost ilości tego typu prac urządzenioworolnych w Polsce.
Celem niniejszej pracy jest wstępna klasyfikacja gmin województwa małopolskiego z punktu widzenia potrzeby wykonywania prac scaleniowych i wymiennych. W pracy przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie gmin z punktu widzenia potrzeby wykonywania prac scaleniowych i wymiennych.
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że gminy województwa małopolskiego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w zakresie potrzeby wykonywania prac scaleniowych i wymiennych. Największe potrzeby wykonywania powyższych zabiegów urządzenioworolnych występują w pasie gmin przebiegających równoleżnikowo (na wysokości miasta Krakowa) z zachodu na wschód badanego regionu. Szczególnie duże potrzeby w tym zakresie występują w gminach położonych w zasadzie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Krakowa. Z kolei środkowa część województwa małopolskiego to obszary, gdzie potrzeby powyższych zabiegów są bardzo małe.
W konkluzji można stwierdzić, ze wykonane badania umożliwiają organom samorządowym podjęcie wstępnej decyzji o przeprowadzeniu scalenia lub wymiany gruntów, a tym samym podjęcie działań prowadzących do uzyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Cytowanie:

Gawroński K. 2005, vol. 2. Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacjiprac scaleniowych i wymienych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 3