Wpływ poszczególnych grup konsumentów energii na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Słowa kluczowe: zużycie energii w gminie, zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, emisja równoważna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę zużycia energii finalnej oraz obliczono wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zapotrzebowanie na energię objęło wszystkie grupy obiektów znajdujących się na terenie gminy. Dla potrzeb pracy gminę podzielono na następujące sektory: mieszkaniowy (obejmujący gospodarstwa domowe i rolne), użyteczności publicznej (w którego skład weszły obiekty: administracji samorządowej, oświatowe, kulturalne, ośrodki zdrowia i remizy OSP) oraz uprawy pod osłonami (gdzie produkcja ogrodnicza jest prowadzona w szklarniach i podgrzewanych tunelach foliowych). Pozwoliło to na obliczenie wielkości i struktury zużycia nośników energetycznych w poszczególnych grupach odbiorców i na tej podstawie określenie jaki mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy. Na podstawie badań i obliczeń modelowych stwierdzono, iż największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w gminie ma sektor mieszkaniowy, który jest głównym konsumentem energii finalnej. Obiekty użyteczności publicznej, dzięki przeprowadzonej modernizacji i konwersji systemów ogrzewania na gazowe, mają znikomy udział w zanieczyszczeniu powietrza.

Cytowanie:

Szul T. 2005, vol. 2. Wpływ poszczególnych grup konsumentów energii na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 2