Warunki siedliskowe sprzyjające tworzeniu się zbiorowisk roślinności kserotermicznej na odłogowanych gruntach ornych

Słowa kluczowe: odłogowane grunty orne, samozadarnienie, sukcesja roślinna, roślinność kserotermiczna, siedliska

Streszczenie:

Na odłogowanych gruntach ornych, w zależności od warunków glebowo-klimatycznych oraz topograficznych, mogą powstawać różne pod względem fitosocjologicznym zbiorowiska roślinne. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawią warunki, w jakich na odłogowane grunty orne wkracza roślinność kserotermiczna. Charakterystykę odłogowanych gruntów ornych, które w procesie zróżnicowanego czasowo samozadarniania gruntów ornych przekształciły się w zbiorowiska roślinności kserotermicznej typu murawowego przedstawiono na podstawie charakterystyki fitosocjologicznej wybranych odłogowanych gruntów ornych z okolic Pińczowa i Staszowa. Stwierdzono, że w zależności od podłoża na odłogowanych gruntach ornych tworzą się zbiorowiska roślinności należące do różnych jednostek fitosocjologicznych. W początkowym okresie odłogowania powstające samoczynnie zbiorowiska cechuje duży stopień przypadkowości. Przebieg sukcesji roślinnej na odłogowanych gruntach ornych leżących w strefach glebowo-klimatycznych sprzyjających występowaniu roślinności kserotermicznej sprzyja tworzeniu się w procesie samozadarniania zbiorowisk roślinnych o charakterze stepowym. W zależności od rodzaju podłoża geologicznego (gipsy, margle, wapienie), a także miąższości nakładu glebowego, którym najczęściej jest less są one pod względem fitosocjologicznym zróżnicowane.

Cytowanie:

Kostuch R., Misztal A. 2005, vol. 2. Warunki siedliskowe sprzyjające tworzeniu się zbiorowisk roślinności kserotermicznej na odłogowanych gruntach ornych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 2