Analiza zdolności do realizacji wydatków inwestycyjnych gminy Wiśniowa

Słowa kluczowe: inwestycje gminne, budżet, zdolność kredytowa

Streszczenie:

Tematem opracowania jest analiza zdolności wybranej gminy do realizacji wydatków inwestycyjnych. Do analizy wybrano gminę Wiśniowa położoną w województwie małopolskim. W analizie posłużono się wskaźnikami wyrażającymi relację pomiędzy wielkościami finansowymi, będącymi składowymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W wyniku analizy, która dotyczyła lat 2002-2004, stwierdzono wiele faktów świadczących korzystnie o możliwościach finansowania przez gminę wydatków inwestycyjnych. W szczególności nadwyżka operacyjna przyjmowała wartość dodatnią, co oznacza, że kwoty pozyskiwane ze źródeł zwrotnych w całości przeznaczane były na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a nadto sama nadwyżka operacyjna również mogła być przeznaczona na ich finansowanie. Kwota środków mogących być przeznaczonymi na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu rosła, o czym świadczy wzrost wskaźnika wolnych środków z 15,84% do 21,43%. Znacznie większą zmiennością charakteryzował się wskaźnik nadwyżki operacyjnej i choć zaobserwowano jego spadek z 11,21% do 2,65%, to nadal wykazywał wartość dodatnią, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Wskaźniki realizacji wydatków inwestycyjnych miały w badanym okresie tendencję wzrostową. Wydatki inwestycyjne w stosunku do dochodów gminy ogółem wzrosły ponad dwukrotnie z 12,03% do 27,17%. Jednocześnie relacja wydatków inwestycyjnych odniesiona do kategorii wolnych środków wzrosła z poziomu 75,90% do 126,77%, co oznacza, że wydatki inwestycyjne przewyższyły wysokość wolnych środków, a gmina w coraz większym stopniu sięgała do zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. Również fakt, że wartość wskaźnika relacji zobowiązań do realizowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła poniżej 100%, świadczy korzystnie o sytuacji finansowej analizowanej gminy.

Cytowanie:

Hyski M. 2005. Analiza zdolności do realizacji wydatków inwestycyjnych gminy Wiśniowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005/ 2