Struktura zużycia zimnej i ciepłej wody w gospodarstwie jednorodzinnym

Słowa kluczowe: zużycie wody, rozbiór wody, nierównomierność zużycia wody

Streszczenie:

W artykule przedstawiono strukturę zużycia zimnej i ciepłej wody w lokalu zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę. W omawianym mieszkaniu zainstalowano 2 wodomierze wody zimnej i ciepłej w łazience oraz 2 wodomierze wody zimnej i ciepłej w kuchni. Zimna i ciepła woda w kuchni zużywana jest w trakcie przygotowywania posiłków oraz zmywania naczyń, natomiast w łazience woda zimna zużywana jest w celu spłukiwania miski ustępowej oraz na pranie, natomiast woda ciepła zużywana jest w celu utrzymania higieny osobistej mieszkańców. W kuchni występuje jeden punkt czerpalny wody zimnej i ciepłej (bateria nad zlewozmywakiem), natomiast w łazience cztery punkty czerpalne wody zimnej oraz dwa punkty czerpalne wody ciepłej.
Celem pracy jest określenie struktury zużycia wody zimnej i ciepłej w wybranym gospodarstwie domowym. Szczegółowe cele to określenie faktycznej objętości wody zimnej, a także ciepłej zużywanej w łazience oraz w kuchni w badanym okresie.
Woda zimna dostarczana jest z sieci wodociągowej, natomiast woda ciepła z elektrociepłowni MPEC S.A. w Krakowie. W roku badawczym 2004 mieszkańcy zużyli łącznie 96,08 m3 wody. Średnie zużycie jednostkowe wyniosło 101,0 dm3*M-1*d-1. Analiza zużycia wody w poszczególnych miesiącach roku 2004 wykazała, że najwyższe pobory wody wystąpiły w sierpniu, natomiast najniższe w kwietniu. Największa nierównomierność dobowa zużycia wody wystąpiła w maju (Ndmax = 2,4), a najmniejsza we wrześniu i grudniu (Ndmax = 1,4). W badanym okresie zużycie wody ciepłej stanowiło 38% całości zużywanej wody. Średnio w badanym okresie zużycie wody ciepłej wyniosło 38,6 dm3*M-1*d-1, natomiast wody zimnej 62,4 dm3*M-1*d-1.
Przeprowadzone badania i wynikające z nich wnioski mogą posłużyć do nowelizacji obowiązujących wytycznych w zakresie zużycia wody oraz objętości wytwarzanych ścieków, które w świetle najnowszych doniesień literaturowych są zdecydowanie zawyżone.

 

 

Cytowanie:

Bugajski P., Kaczor G. 2005, vol. 2. Struktura zużycia zimnej i ciepłej wody w gospodarstwie jednorodzinnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 2